Casp System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – 6321873261

Nazwa firmy
Casp System Sp. z o.o.
Forma prowadzenia działalności
Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
Branża
Handel Hurtowy
NIP6321873261
REGON278307303
KRS0000218980
ROK ZAŁOŻENIA2004
PKD46.69.Z
WojewództwoMiastoUlicaKod pocztowy
ŚląskieJaworznoul. Puszkina 243-603
Ostatnie dostępne zatrudnienieE-mailTelefon kontaktowyStrona www
20biuro@casp.pl+48 608 642 108; +48 (32) 614 09 18http://casp.pl

Casp System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Firma Casp System Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o numerze NIP 6321873261 i numerze REGON 278307303 oraz numerze KRS 0000218980. Jej formą prawną prowadzenia działalności jest Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Główny zakres wykonywanej działalności gospodarczej to Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń, a branża to Handel Hurtowy. Województwem w którym znajduje się spółka jest województwo Śląskie, a siedziba firmy jest umieszczona w mieście Jaworzno na ul. Puszkina 2, a jej kod pocztowy to 43-603. Ostatnie znane zatrudnienie w firmie wynosiło 20, a rok  jej założenia to 2004.  Z Casp System Sp Z O O możesz skontaktować się pod numerem telefonu +48 608 642 108; +48 (32) 614 09 18,  adresem e-mail  biuro@casp.pl, lub odwiedzając jej stronę casp.pl

KRS
0000218980

Dane finansowe:

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-01-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-12-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-03-05

Bilans zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

 Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowyKwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem22 520 181,5313 377 423,15
A. Aktywa trwałe1 446 001,57873 217,64
I. Wartości niematerialne i prawne1 833,3312 833,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych00
2. Wartość firmy00
3. Inne wartości niematerialne i prawne1 833,3312 833,33
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne00
II. Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:1 443 099,86856 601,31
– środki trwałe698 137,22841 545,31
a) grunty443 858,26449 942,98
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej162 672,41215 431,03
c) urządzenia techniczne i maszyny7 889,329 441,32
d) środki transportu83 717,23166 729,98
e) inne środki trwałe00
– środki trwałe w budowie744 962,6415 056,00
– zaliczki na środki trwałe w budowie0,000
III. Należności długoterminowe00
IV. Inwestycje długoterminowe, w tym:00
– nieruchomości00
– długoterminowe aktywa finansowe00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe1 068,383 783,00
B. Aktywa obrotowe21 074 179,9612 504 205,51
I. Zapasy1 605 868,391 426 077,81
1. Materiały00
2. Półprodukty i produkty w toku00
3. Produkty gotowe00
4. Towary1 280 256,781 422 888,94
5. Zaliczki na dostawy325 611,613 188,87
II. Należności krótkoterminowe, w tym:12 805 833,636 772 929,80
a) a) z tytułu dostaw i usług, w tym:12 743 746,746 738 420,67
– do 12 miesięcy12 743 746,746 738 420,67
– powyżej 12 miesięcy00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych2 742,261 852,63
c) inne59 344,6332 656,50
III. Inwestycje krótkoterminowe, w tym:6 614 948,694 263 064,36
a) a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:6 614 948,694 263 064,36
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach6 614 948,694 263 064,36
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe47 529,2542 133,54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy00
D. Udziały (akcje) własne00
Pasywa razem22 520 181,5313 377 423,15
A. Kapitał (fundusz) własny11 656 114,199 056 545,85
I. Kapitał (fundusz) podstawowy50 000,0050 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe8 456 545,857 114 454,09
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych00
VI. Zysk (strata) netto3 349 568,341 892 091,76
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)-200 000,000
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania10 864 067,344 320 877,30
I. Rezerwy na zobowiązania, w tym:00
– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne00
II. Zobowiązania długoterminowe, w tym:00
– z tytułu kredytów i pożyczek00
III. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:10 857 388,234 267 635,44
a) a) z tytułu kredytów i pożyczek00
b) b) z tytułu dostaw i usług, w tym:8 168 182,742 987 761,56
– Do 12 miesięcy8 168 182,742 987 761,56
– Powyżej 12 miesięcy00
c) c) fundusze specjalne00
d) zaliczki otrzymane na dostawy1 585 725,6464 449,39
e) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń1 022 408,361 125 200,00
f) z tytułu wynagrodzeń79 684,1856 397,51
g) inne1 387,311 006,98
h) inne zobowiązania finansowe032 820,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe6 679,1153 241,86

Rachunek zysków i strat zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do ustawy o rachunkowości:

 Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowyKwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi36 034 160,4331 043 653,55
I. Przychody netto ze sprzedaży36 034 160,4331 043 653,55
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki00
B. Koszty działalności operacyjnej31 892 752,5628 526 453,12
I. Amortyzacja198 107,89152 537,16
II. Zużycie materiałów i energii192 126,01164 071,77
III. Usługi obce3 174 424,642 018 538,55
IV. Wynagrodzenia1 081 901,61999 082,55
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:213 914,79199 648,41
– emerytalne103 576,6795 852,26
VI. Pozostałe koszty, w tym:27 032 277,6224 992 574,68
– wartość sprzedanych towarów i materiałów26 737 025,7024 714 616,96
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)4 141 407,872 517 200,43
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:106 702,7895 391,07
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych00
– zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych90 331,4652 388,27
– dotacje1 085,0019 634,99
– inne przychody operacyjne15 286,3223 367,81
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:36 783,4322 940,67
– aktualizacja wartości aktywów niefinansowych19 043,900
– strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych00
– inne koszty operacyjne17 739,5322 940,67
F. Przychody finansowe, w tym:90 077,53237 301,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:00
– od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale00
II. Odsetki, w tym:57 257,5322 795,59
– od jednostek powiązanych00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
– w jednostkach powiązanych00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych32 820,00202 010,00
V. Inne012 496,00
G. Koszty finansowe, w tym:238 968,41463 468,66
I. Odsetki, w tym:8 165,7878,13
– dla jednostek powiązanych00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:00
– w jednostkach powiązanych00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych032 820,00
IV. Inne230 802,63430 570,53
H. Zysk (strata) brutto (C + D – E + F – G)4 062 436,342 363 483,76
I. Podatek dochodowy712 868,00471 392,00
J. Zysk (strata) netto (H – I)3 349 568,341 892 091,76