Terg S.A. – NIP 7671004218 – KRS – 0000427063

Terg Spółka akcyjna

Firma Terg Spółka akcyjna o numerze NIP 7671004218 i numerze REGON 570217011 oraz numerze KRS 0000427063. Jej formą prawną prowadzenia działalności jest Spółka Akcyjna. Główny zakres wykonywanej działalności gospodarczej to Sprzedaż detaliczna sprzętu audiowizualnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, a branża to Handel Detaliczny. Województwem w którym znajduje się spółka jest województwo Wielkopolskie, a siedziba firmy jest umieszczona w mieście Złotów na ul. Za Dworcem 1D, a jej kod pocztowy to 77-400. Ostatnie znane zatrudnienie w firmie wynosiło 6500, a rok  jej założenia to 1995.  Z Terg S A możesz skontaktować się pod numerem telefonu +48 (80) 108 01 14,  adresem e-mail  esklep@mediaexpert.pl, lub odwiedzając jej stronę electro.pl

 

Nazwa firmy
Terg S.A.
Forma prowadzenia działalności
Spółka Akcyjna
Branża
Handel Detaliczny
NIP 7671004218
REGON 570217011
KRS 0000427063
ROK ZAŁOŻENIA 1995
PKD 47.43.Z
Województwo Miasto Ulica Kod pocztowy
Wielkopolskie Złotów ul. Za Dworcem 1D 77-400
Ostatnie dostępne zatrudnienie E-mail Telefon kontaktowy Strona www
6500 esklep@mediaexpert.pl +48 (80) 108 01 14 http://electro.pl

KRS
0000427063

Sprawozdanie finansowe

Data początkowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2018-04-01

Data końcowa okresu, za który sporządzono sprawozdanie: 2019-03-31

Data sporządzenia sprawozdania finansowego: 2019-08-01

  Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
Aktywa razem 2 070 484 682,56 1 566 469 953,00
A. Aktywa trwałe 262 152 742,78 220 993 880,93
I. Wartości niematerialne i prawne 616 974,07 1 273 904,19
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 0,00
2. Wartość firmy 0,00 0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne 616 974,07 1 273 904,19
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe 158 651 580,22 135 996 583,89
1. Środki trwałe 151 689 053,22 130 529 512,91
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 24 944 044,03 18 738 469,57
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 78 988 173,39 62 771 488,77
c) urządzenia techniczne i maszyny 15 934 212,88 20 286 400,87
d) środki transportu 25 796 913,72 21 727 708,73
e) inne środki trwałe 6 025 709,20 7 005 444,97
2. Środki trwałe w budowie 6 662 527,00 5 467 070,98
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 300 000,00 0,00
III. Należności długoterminowe 5 896 406,19 5 908 443,91
1. Od jednostek powiązanych 4 350 000,00 4 350 000,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Od pozostałych jednostek 1 546 406,19 1 558 443,91
IV. Inwestycje długoterminowe 14 169 301,42 14 169 301,42
1. Nieruchomości 0,00 0,00
2. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe 14 169 301,42 14 169 301,42
a) w jednostkach powiązanych 14 169 301,42 14 169 301,42
– udziały lub akcje 14 169 301,42 14 169 301,42
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne długoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe 0,00 0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 82 818 480,88 63 645 647,52
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 82 818 480,88 63 645 647,52
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00
B. Aktywa obrotowe 1 771 846 539,78 1 338 447 672,07
I. Zapasy 1 244 982 109,71 960 315 002,87
1. Materiały 1 400 194,15 1 206 548,30
2. Półprodukty i produkty w toku 0,00 0,00
– w tym obiekty w zabudowie 0,00 0,00
3. Produkty gotowe 0,00 0,00
4. Towary 1 243 443 440,75 959 090 659,36
5. Zaliczki na dostawy i usługi 138 474,81 17 795,21
II. Należności krótkoterminowe 143 085 544,76 84 933 511,44
1. Należności od jednostek powiązanych 4 132 353,19 5 124 490,57
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4 132 353,19 5 124 490,57
– do 12 miesięcy 4 132 353,19 5 124 490,57
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
3. Należności od pozostałych jednostek 138 953 191,57 79 809 020,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 133 708 421,15 76 347 829,70
– do 12 miesięcy 133 708 421,15 76 347 829,70
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0,00 0,00
c) inne 5 244 770,42 3 461 191,17
d) dochodzone na drodze sądowej 0,00 0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe 379 415 696,67 289 321 053,73
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 379 415 696,67 289 321 053,73
a) w jednostkach powiązanych 222 000,00 16 222 011,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 222 000,00 16 222 011,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
– udziały lub akcje 0,00 0,00
– inne papiery wartościowe 0,00 0,00
– udzielone pożyczki 0,00 0,00
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0,00 0,00
c) Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 379 193 696,67 273 099 042,73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach 358 226 166,92 254 164 266,12
– inne środki pieniężne 20 967 529,75 18 934 776,61
– inne aktywa pieniężne 0,00 0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0,00 0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4 363 188,64 3 878 104,03
– w tym: aktywa z tytułu niezakończonych umów budowlanych 0,00 0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0,00 0,00
D. Udziały (akcje) własne 36 485 400,00 7 028 400,00
Pasywa razem 2 070 484 682,56 1 566 469 953,00
A. Kapitał (fundusz) własny 734 800 492,22 506 290 170,23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy 38 806 250,00 38 500 000,00
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 45 000 000,00 45 000 000,00
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0,00 0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0,00 0,00
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0,00 0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 332 790 170,23 279 750 604,98
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0,00 0,00
– na udziały (akcje) własne 0,00 0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 53 851 376,55 0,00
VI. Zysk (strata) netto 264 352 695,44 143 039 565,25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0,00 0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1 335 684 190,34 1 060 179 782,77
I. Rezerwy na zobowiązania 84 691 400,88 49 334 612,17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2 563 779,92 2 413 900,46
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 19 318 020,96 15 266 111,71
– długoterminowa 18 265 320,33 14 179 400,37
– krótkoterminowa 1 052 700,63 1 086 711,34
3. Pozostałe rezerwy 62 809 600,00 31 654 600,00
– długoterminowe 0,00 0,00
– krótkoterminowe 62 809 600,00 31 654 600,00
II. Zobowiązania długoterminowe 293 733 535,94 201 547 750,47
1. Wobec jednostek powiązanych 288 366 600,00 195 970 408,22
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
3. Wobec pozostałych jednostek 5 366 935,94 5 577 342,25
a) kredyty i pożyczki 0,00 0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 5 366 935,94 5 577 342,25
d) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
e) inne 0,00 0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe 914 710 486,82 756 445 692,75
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 4 005 990,65 10 690 600,15
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2 403 707,57 9 088 317,07
– do 12 miesięcy 2 403 707,57 9 088 317,07
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 1 602 283,08 1 602 283,08
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0,00 0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0,00 0,00
– do 12 miesięcy 0,00 0,00
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
b) inne 0,00 0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 910 679 565,19 745 730 162,11
a) kredyty i pożyczki 0,00 922 917,40
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
c) inne zobowiązania finansowe 8 975 800,06 9 342 804,25
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 784 805 589,47 634 009 587,65
– do 12 miesięcy 784 805 589,47 634 009 587,65
– powyżej 12 miesięcy 0,00 0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0,00 0,00
f) zobowiązania wekslowe 0,00 0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 74 062 823,68 65 905 643,73
h) z tytułu wynagrodzeń 29 169 786,04 26 603 827,01
i) inne 13 665 565,94 8 945 382,07
4. Fundusze specjalne 24 930,98 24 930,49
IV. Rozliczenia międzyokresowe 42 548 766,70 52 851 727,38
1. Ujemna wartość firmy 0,00 0,00
2. Rozliczenia międzyokresowe umów budowlanych 0,00 0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe 42 548 766,70 52 851 727,38
– długoterminowe 143 657,81 588 655,50
– krótkoterminowe 42 405 108,89 52 263 071,88

Rachunek zysków i strat:

  Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6 616 477 218,25 5 692 428 204,88
– od jednostek powiązanych 384 784 745,85 295 545 435,92
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 767 841 771,93 699 783 033,68
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 5 848 635 446,32 4 992 645 171,20
B. Koszty działalności operacyjnej 6 279 174 038,61 5 501 874 308,44
I. Amortyzacja 33 595 634,21 35 642 614,21
II. Zużycie materiałów i energii 77 582 866,32 70 015 281,58
III. Usługi obce 547 485 736,41 478 485 785,51
IV. Podatki i opłaty, w tym: 7 189 284,53 6 359 142,73
V. Wynagrodzenia 534 328 402,45 461 188 387,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 102 788 630,27 98 676 183,05
VII. Pozostałe koszty rodzajowe 7 973 200,40 7 194 961,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4 968 230 284,02 4 344 311 952,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 337 303 179,64 190 553 896,44
D. Pozostałe przychody operacyjne 17 651 652,60 13 023 968,09
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 916 346,32 1 273 460,19
IV. Inne przychody operacyjne 16 735 306,28 11 750 507,90
E. Pozostałe koszty operacyjne 26 564 325,22 28 393 602,91
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13 301 804,17 14 648 956,79
III. Inne koszty operacyjne 13 262 521,05 13 744 646,12
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 328 390 507,02 175 184 261,62
G. Przychody finansowe 10 569 527,18 6 808 360,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 4 077 927,49 2 995 089,04
a) Od jednostek powiązanych, w tym: 4 077 927,49 2 995 089,04
II. Odsetki, w tym: 6 303 307,77 3 813 271,68
V. Inne 188 291,92 0,00
H. Koszty finansowe 13 322 070,66 8 264 076,63
I. Odsetki, w tym: 12 966 954,39 7 722 551,13
– dla jednostek powiązanych 12 108 658,43 6 070 135,68
IV. Inne 355 116,27 541 525,50
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H) 325 637 963,54 173 728 545,71
J. Podatek dochodowy 61 285 268,10 30 688 980,46
L. Zysk (strata) netto (I-J-K) 264 352 695,44 143 039 565,25

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym:

  Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 506 290 170,23 450 500 604,98
– korekty błędów 53 851 376,55 0,00
Ia. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 560 141 546,78 450 500 604,98
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 38 500 000,00 38 250 000,00
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 306 250,00 250 000,00
a) zwiększenie (z tytułu) 306 250,00 250 000,00
– wydania udziałów (emisji akcji) 306 250,00 250 000,00
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 38 806 250,00 38 500 000,00
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 45 000 000,00 45 000 000,00
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 45 000 000,00 45 000 000,00
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 279 750 604,98 246 383 307,00
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 53 039 565,25 33 367 297,98
a) zwiększenie (z tytułu) 53 039 565,25 33 367 297,98
– podział zysku 53 039 565,25 33 367 297,98
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 332 790 170,23 279 750 604,98
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 143 039 565,25 120 867 297,98
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 143 039 565,25 120 867 297,98
– korekty błędów 53 851 376,55 0,00
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 196 890 941,80 120 867 297,98
b) zmniejszenie (z tytułu) 143 039 565,25 120 867 297,98
– wypłaty dywidendy 90 000 000,00 87 500 000,00
– przeznaczenia na podwyższenie kapitału zakładowego, zapasowego lub rezerwowego 53 039 565,25 33 367 297,98
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 53 851 376,55 0,00
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 53 851 376,55 0,00
6. Wynik netto 264 352 695,44 143 039 565,25
a) zysk netto 264 352 695,44 143 039 565,25
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 734 800 492,22 506 290 170,23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 634 800 492,22 506 290 170,23

Rachunek przepływów pieniężnych:

  Kwota na dzień kończący bieżący rok obrotowy Kwota na dzień kończący poprzedni rok obrotowy
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 0,00 0,00
I. Zysk (strata) netto 264 352 695,44 143 039 565,25
II. Korekty razem -65 888 673,22 123 517 785,43
1. Amortyzacja 33 595 634,21 35 642 614,21
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -544 771,85 1 289 467,56
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 2 585 719,13 1 170 663,83
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -916 346,32 -1 273 460,19
5. Zmiana stanu rezerw 35 356 788,71 25 698 747,34
6. Zmiana stanu zapasów -284 667 106,84 -24 707 411,31
7. Zmiana stanu należności -58 139 995,60 -7 614 113,42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 182 950 907,44 73 877 461,99
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 960 878,65 -3 138 784,58
10. Inne korekty 53 851 376,55 22 572 600,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 198 464 022,22 266 557 350,68
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej 0,00 0,00
I. Wpływy 26 479 298,04 21 452 831,33
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 6 401 359,55 18 457 742,29
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym: 20 077 938,49 2 995 089,04
a) w jednostkach powiązanych 20 077 938,49 2 995 089,04
– dywidendy i udziały w zyskach 4 077 927,49 2 995 089,04
– inne wpływy z aktywów finansowych 16 000 011,00 0,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne 0,00 0,00
II. Wydatki 49 277 160,85 37 931 446,20
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 49 277 160,85 35 509 446,20
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym: 0,00 2 200 000,00
a) w jednostkach powiązanych 0,00 2 200 000,00
– nabycie aktywów finansowych 0,00 2 200 000,00
b) w pozostałych jednostkach 0,00 0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne 0,00 222 000,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -22 797 862,81 -16 478 614,87
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0,00 0,00
I. Wpływy 6 609 557,77 4 063 271,68
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0,00 250 000,00
2. Kredyty i pożyczki 0,00 0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 306 250,00 0,00
4. Inne wpływy finansowe 6 303 307,77 3 813 271,68
II. Wydatki 76 725 835,09 47 115 064,71
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 29 457 000,00 5 763 400,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 21 000 000,00 19 200 000,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0,00 0,00
4. Spłaty kredytów i pożyczek 922 917,40 3 242 723,42
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0,00 0,00
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0,00 0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 12 378 963,30 10 947 724,96
8. Odsetki 12 966 954,39 7 961 216,33
9. Inne wydatki finansowe 0,00 0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -70 116 277,32 -43 051 793,03
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 105 549 882,09 207 026 942,78
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 106 094 653,94 207 026 942,78
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 544 771,85 -1 289 467,56
F. Środki pieniężne na początek okresu 274 480 566,80 67 453 624,02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 380 575 220,74 274 480 566,80
– o ograniczonej możliwości dysponowania 0,00 0,00

TERG SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019 r.

Sprawozdanie zarządu z działalności spółki TERG SA za okres od 01 kwietnia 2018r. do 31 marca 2019r.

Informacje podstawowe

Spółka Terg S.A. z siedzibą w Złotowie została przekształcona zgodnie z zasadami przekształcania spółek handlowych ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych ze spółki Terg sp. z o.o. Nadzwyczajne zgromadzenie wspólników spółki Terg z ograniczoną odpowiedzialnością podjęło uchwałę o przekształceniu w spółkę akcyjną w dniu 27 czerwca 2012r. akt notarialny rep. A nr3056/2012.

Spółka zachowała numer identyfikacji podatkowej NIP: 7671004218 i numer statystyczny REGON: 570217011. Przekształcenie spółki w akcyjną wynika z rozwoju i rozmiarów prowadzenia działalności, a celem powołania spółki akcyjnej jest planowana strategia gospodarcza, kontrolowanie i pozyskiwanie kapitałów na rozwój. Spółka akcyjna została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000427063. Głównym przedmiotem działalności spółki jest sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach – PKD 47.54.Z. Czas trwania spółki zgodnie z statutem jest nieoznaczony.

Skład Zarządu spółki:

Marek Grzebita – Prezes zarządu Maciej Grzebita – Wiceprezes zarządu Marcin Filipowicz – Wiceprezes zarządu Andrzej Błachowicz – Wiceprezes zarządu Artur Walas – Wiceprezes zarządu Michał Nawrocki – Wiceprezes zarządu

Rada Nadzorcza:

Teresa Grzebita – Przewodnicząca Rady Magdalena Haase-Grzebita – Członek Rady Aleksandra Grzebita – Członek Rady

Działalność spółki

Sprawozdanie z działalności obejmuje okres od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r.

W okresie sprawozdawczym spółka kontynuowała wzmacnianie swojej pozycji w branży w skali kraju, a także podejmowała działania dla utrzymania rentowności sprzedaży detalicznej, dalszego rozwoju i podnoszenia efektów finansowych. Celem sprzedaży przede wszystkim było zadowolenie klienta, dostępna cena ale również dobra jakość oferowanego towaru oraz możliwość oferowania dodatkowych usług niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania zakupionych towarów.

W sieci detalicznej rozwijano ofertę dodatkowych usług posprzedażowych dla klienta typu: montaż sprzętu, recykling starego sprzętu, konfigurowanie i programowanie, dowozy, ubezpieczenie towarów, ubezpieczenie komunikacyjne. Rozwój sprzedaży dodatkowych usług jest konieczny z uwagi na rosnące potrzeby klienta, a także potrzeby uzupełniania sprzedaży z podstawowej działalności.

Sprzedaż prowadzona była w detalicznych punktach handlowych zlokalizowanych w 431 obiektach o powierzchni od 150 m2 do 3000 m2 W okresie sprawozdawczym otwarto 39 punktów handlowych. Każdy sklep na bieżąco oceniany był pod kątem rentowności i efektywności funkcjonowania, a w przypadku braku rentowności podejmowane były działania naprawcze, zmieniające lokalizację czy też likwidację nierentownych sklepów.
W okresie obrotowym kontynuowano poprawę jakości oprogramowania dla zarządzania sprzedażą w sklepach sieci spółki dostosowując system do potrzeb zarządzania sprzedażą i towarami w sklepach. Wdrożenie kolejnych udoskonalonych wersji sprzedaży i obsługi klienta wiązało się z szkoleniami z zakresu obsługi nowych możliwości programu głównie takich jak  systemem zamówień, rotacji towarów, inwentaryzacji oraz rozliczeń.
W celu zwiększenia udziału w rynku e-commerce ciągle poszerzano ofertę towarów internetowych rozwijano sprzedaż poprzez trzy sklepy internetowe. Uzyskano wzrost sprzedaży internetowej w porównaniu do poprzedniego okresu. Wspieranie intensywnymi działaniami marketingowymi online i bezpośrednie docieranie do klienta, przekazywanie informacji ofertach spółki w sieci detalicznej sklepów i obszarze e-commerce działających pod nazwą Mediaexpert, Electro, Avans pozwoliło na zwiększenie sprzedaży. Ciągle była poszerzana oferta towarów i usług sklepów internetowych z bezpośrednią dostawą, odbiorem w wybranym sklepie czy też odbiory na godzinę. Realizowano zamówienia na zakup towarów składanych w Mediaexpert.pl z odbiorem w sklepach detalicznych, przyspieszając możliwości odbioru i uzupełnienia bezpośrednio oferty towarowej dla klienta.

Podobnie jak w poprzednim roku jednym z głównych celów zarządu spółki w okresie obrotowym był wzrost przychodów ze sprzedaży połączony z optymalizacją kosztów oraz utrzymaniem poziomu rentowności. Innym ważnym celem było systematyczne monitorowanie i ocena rotacji towarów w celu optymalizacji stanów magazynowych i zaangażowanych środków. Realizacja tych planów pozwoliła wypracować pozytywny wynik finansowy firmy. Spółka Terg S.A. realizując plany wzmocniła swoją pozycję w kraju w branży RTV/AGD, między innymi intensyfikując sprzedaż e-commerce oraz otwierając kolejne sklepy sprzedaży detalicznej, istotnie poszerzając ofertę towarów i usług, jak również wzmacniając siłę marki poprzez liczne kampanie reklamowe o zasięgu regionalnymi, ogólnopolskim w prasie, radio, TV czy też Internecie.

Sytuacja finansowa spółki i przewidywania

Za okres sprawozdawczy spółka wypracowała zysk netto 264.352.695,44 zł, co jest efektem kontynuacji działań intensyfikujących sprzedaż detaliczną i internetową. Rozwojem – otwarciem kolejnych punktów sprzedaży detalicznej, wdrożeniem dodatkowych usług posprzedażowych oraz optymalizacji kosztów i rotacji towarów. Ciągłe udoskonalanie zarządzania ofertą towarów zarówno w sprzedaży, jak i zakupach i dbałością o klienta.

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. w Terg S.A. w porównaniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego odnotowano wzrost przychodów ze sprzedaży towarów i usług. Rentowność spółki kształtuje się na podobnym poziomie w porównaniu do ubiegłego okresu sprawozdawczego. Wynik na działalności operacyjnej wzrósł do 328.390.507.02 zł, suma bilansowa wyniosła 2.070.484.682,56 zł w porównaniu do poprzedniego okresu wzrosła o 32,2 %, największy udział w aktywach przypada na aktywa obrotowe 85,6%, w których zapasy stanowią 60,1%.

Aktywa spółki

Aktywa trwałe – udział w aktywach wynosi 12,7%, co stanowi spadek udziału w sumie bilansowej do ubiegłego roku sprawozdawczego o 1,3%. Zapasy – udział zapasów w aktywach wyniósł 60 % vs. 61% na 31.03.2018 r. W okresie obrotowym monitorowano rotację towarów, utworzono odpisy aktualizujące wartość na towary objęte ryzykiem utraty wartości sprzedaży w cenach nabycia możliwych do uzyskania. Zwiększenie udziału w aktywach spółki zapasów jest wynikiem rozwoju, wzrostu ilości punktów handlowych, które wymagały zatowarowania oraz dostępności towaru dla klienta zarówno detalicznego w sieci sklepów jak i e-commerce. Działania optymalizujące rotację towarów, poprawa efektywności zakupów, planowanie wpłynęło na poprawę zarządzania aktywami obrotowymi.

Środki finansowe – udział w aktywach 18% wobec 17% do poprzedniego okresu.

Pasywa spółki

Kapitał własny w porównaniu do ubiegłego roku zwiększył się o 45,1%, udział kapitału własnego w strukturze pasywów wyniósł 35,6%.

Zobowiązania długo i krótkoterminowe – udział w pasywach spółki zobowiązań długoterminowych zwiększył się w porównaniu do poprzedniego okresu i wynosi 14,2% wobec 12,9% na 31.03.2018, udział zobowiązań krótkoterminowych zmniejszył się z 48% do 44% sumy pasywów.

Rezerwy na zobowiązania – za okres sprawozdawczy zostały naliczone rezerwy na przewidywane zobowiązania spółki TERG SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019 r. z tytułu podatków i innych świadczeń, udział rezerw na zobowiązania w pasywach wyniósł 4,1 %.

Zewnętrzne czynniki ryzyka prowadzonej działalności

Głównym czynnikiem ryzyka, który może mieć wpływ w kolejnych latach na funkcjonowanie spółki i branży, będzie sytuacja makroekonomiczna w Polsce, zmiany w prawie podatkowym, jak również bezpośrednia konkurencja. Wpływ na działanie spółki, w tym wyniki finansowe ma również dynamika wzrostu PKB, inflacja, polityka monetarna i podatkowa państwa, poziom inwestycji przedsiębiorstw, wysokość dochodów gospodarstw domowych oraz wysokość popytu konsumpcyjnego. Ryzyko prowadzenia działalności spółki zwiększają również częste zmiany regulacji prawnych w Polsce. Zmiany te dotyczą uregulowań i interpretacji przepisów podatkowych, prawa handlowego i prawa pracy. Zmiany te mogą niekorzystnie wpłynąć na bieżące funkcjonowanie i wzrost kosztów podatkowych. Wszystkie wymienione czynniki mogą mieć wpływ na realizację planowanych działań, rozwój i wyniki spółki.

Zaangażowanie kapitałowe

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. zaszły zmiany w składzie akcjonariatu spółki. Kapitał podstawowy spółki na dzień 31 marca 2019 r. został zwiększony i wynosi 38.806.250 zł na co składa się 6209 akcji. Strukturę właścicielską na dzień 31 marca 2019 roku prezentuje poniższa tabela.

  Ilość udziałów/akcji Wartość nominalna Udział w kapitale podstawowym
Teresa Grzebita 1 170.00 6 250.00 18,84%
Marek Grzebita 2 150.00 6 250.00 34,63%
Maciej Grzebita 2 150.00 6 250.00 34,63%
Marcin Filipowicz 244.00 6 250.00 3,92%
Andrzej Błachowicz 16.00 6 250.00 0,26%
Michał Nawrocki 16.00 6 250.00 0,26%
Artur Walas 16.00 6 250.00 0,26%
TERG SA 447.00 6 250.00 7,20%
Razem 6 209.00 38 806 250.00 100%

W ramach realizacji Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków zarządu spółka dokonała nabycia akcji własnych w ilości 674 akcji o wartości nominalnej 6 250 zł oraz ich zbycia w ilości 323 akcji o wartości nominalnej 6 250 zł. Kapitał rezerwowy został zwiększony z przekazania zysku netto za poprzedni okres obrotowy spółki na cele spółki oraz realizacji Programu Motywacyjnego dla pracowników i członków zarządu spółki.

Kapitał rezerwowy zwiększył się o 19% i na 31 marca 2019r. wynosi 332.790.170,23 zł.

Kapitał zapasowy na dzień 31 marca 2019 r. wynosi 45.000.000 zł i pozostaje bez zmian w porównaniu do ubiegłego okresu sprawozdawczego. Majątek spółki jest finansowany przede wszystkim przez kapitały wniesione przez akcjonariuszy spółki i wypracowane przez spółkę zyski w poprzednich latach.

Transakcje z podmiotami powiązanymi

W okresie od 1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wartość transakcji netto pomiędzy Terg S.A. a podmiotami powiązanymi kapitałowo wyniosła:  sprzedaż towarów i usług do podmiotów powiązanych 384.784.745.85 zł,  nabycie towarów i usług od podmiotów powiązanych 108.610.215,94 zł.

Transakcje zostały dokonane według cen rynkowych obowiązujących podmioty niezależne oraz racjonalnością ekonomiczną działania.

Finansowanie spółki

Finansowanie długoterminowe.

Spółka Terg S.A. w okresie sprawozdawczym nie zaciągnęła nowych kredytów w bankach i spłaciła posiadane kredyty. Stan zobowiązań długoterminowych spółki z tytułu zawartych umów leasingowych z bankami na dzień sprawozdawczy wynosi 5.366.935,94 zł.

Finansowanie krótkoterminowe Finansowanie bieżące działalności wspomagane było przez kredyty w rachunku bieżącym oraz umowy leasingu na sfinansowanie zakupu środków transportu i wyposażenie logistyczne, łącznie wartość zawartych umów leasingowych od 01 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. wyniosła 10.775.176,62 zł. Dzięki przyjętej strategii finansowania w latach poprzednich i jej kontynuowaniu poprawiono rentowność kapitałów własnych i utrzymano odpowiednią płynność finansową spółki.

W okresie sprawozdawczym spółka terminowo wywiązywała się ze swoich zobowiązań, nie miała problemów z utrzymaniem płynności finansowej i systematycznie utrzymywała lokaty z wolnych środków finansowych.

Nie występują żadne zagrożenia w zakresie zachowania płynności finansowej i regulowania przez spółkę zobowiązań.

Udzielone gwarancje

Spółka zawarła z bankami umowy na udzielenie gwarancji w związku z wynajmem powierzchni handlowych. Zawarte umowy na gwarancje były elementem poprawiającym płynność spółki i podnoszącym jej wiarygodność płatniczą. Na dzień sprawozdania wartość udzielonych gwarancji przez banki w imieniu spółki wynosi 35.703.588,91 zł.

Przewidywane kierunki rozwoju Spółki Terg

Najważniejszym zadaniem spółki w przyszłym okresie sprawozdawczym jest realizowanie systematycznego wzrostu sprzedaży, który umożliwi uzyskanie pozytywnych wyników finansowych oraz zwiększenie udziałów w rynku. Realizację celów spółka zamierza osiągnąć poprzez ciągłe nadążanie za potrzebami klienta, pozyskanie nowych klientów, zwiększenie oferowanych towarów i akcesoriów, wysokiej jakości usług w konkurencyjnych cenach, rozwój sieci sklepów oraz optymalizację w zarządzaniu kapitałem obrotowym spółki. W okresie sprawozdawczym kontynuowano prace poprawiające system magazynowy, usprawnienia systemu informatycznego, którego celem jest zwiększenie efektywności zarządzania magazynami, optymalizacja procesów logistycznych, które są niezbędne by nadążyć za zmieniającymi się warunkami rynkowymi i oczekiwaniami klientów. Spółka również dostrzega możliwości dalszego wzrostu sprzedaży oraz rozwoju e-commerce poprzez ciągłe dostosowywanie oferty do potrzeb klienta, wdrażanie nowych usług, wspieranie działań zarządzania lojalnością klientów, atrakcyjną ceną i akcjami promocyjnymi. Spółka planuje dalszy rozwój internetowych kanałów sprzedaży i promowanie marek, pod którymi spółka prowadzi sprzedaż e-commerce, tj. Mediaexpert.pl, Electro.pl., Avans.pl. Posiadane środki finansowe pozwolą na realizację planowanych na kolejny okres zamierzeń inwestycyjnych.

Elementy ważące na sukces spółki w branży

Marka Marka Mediaexpert jest rozpoznawalna na terenie całej Polski oraz ciągle wzmacniana poprzez ogólnopolskie kampanie reklamowe i promowanie sklepu internetowego Mediaexpert.pl. Dobrze zbudowana wizualizacja marki i akcji marketingowych stwarza możliwości wykorzystania marki Mediaexpert w kanale internetowej sprzedaży i współdziałania w akcjach marketingowych na rynku detalicznym.

Logistyka TERG SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe na dzień 31 marca 2019 r. Systematycznie udoskonalone są systemy planowania transportu i przepływu towarów, zmodyfikowany system dostaw towarowych, zoptymalizowano wykorzystywane powierzchnie wysokiego składowania. Wdrożone usprawnienia poprawiły sprawność działania w obszarze logistyki towarów oraz Centrów logistycznych.

Doskonalenie zawodowe Spółka realizuje i ciągle udoskonala system szkoleń pracowniczych podnoszący kompetencje pracowników i poprawiających komunikację z klientem. Szkolenia produktowe przy udziale dostawców, szkolenia branżowe i specjalistyczne. Doskonalenie procedur i procesów wpływających bezpośrednio na sprzedaż, realizację zamówień, wdrożenie zintegrowanych systemów komunikacji i szkoleń. Dla zwiększenia dostępności do szkoleń usprawniano e-szkolenia z wykorzystaniem portalu spółki dostępnego dla pracowników.

Rentowność Utrzymano poziom rentowności sprzedaży towarów porównywalny do roku ubiegłego pomimo konkurowania ceną na rynku w branży, co jest efektem odpowiedniego dostosowywania oferty towarów i usług, negocjacji handlowych, oraz ciągłym optymalizowaniem zarządzania kapitałem obrotowym, rotacją i kosztami działalności.

Perspektywy Planowany jest dalszy rozwój sieci sklepów detalicznych, udoskonalanie procesów logistycznych, wsparcie organizacji poprzez poprawę działań informatycznych wspierających istotne procesy w firmie. Dalsza dywersyfikacja sprzedaży poprzez wprowadzenie nowych towarów i usług. Kontynuowanie wdrożenia zintegrowanych systemów informatycznych do zarządzania towarami, obsługi sprzedaży, bezpieczeństwa danych oraz rozwoju systemów raportowych wspierających biznes.

Zamierzenia inwestycyjne Zarząd spółki planuje dalszy rozwój sieci, kontynuowanie rozpoczętych inwestycji w obiektach handlowych przy częściowym pozyskaniu finansowania na refinansowanie poniesionych nakładów.

Złotów, dnia 01 sierpnia 2019 r. Zarząd TERG SA: Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Marek Grzebita Maciej Grzebita Marcin Filipowicz Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Andrzej Błachowicz Artur Walas Michał Nawrocki