Zwolnienie ze składek ZUS a umowa zlecenie

Zwolnienie ze składek ZUS a umowa zlecenie

Zleceniobiorcy mogą składać wniosek o zwolnienie ze składek. Taką możliwość wprowadziła kolejna nowelizacja ustawy Covid-19. Zwolnienie ze składek ZUS dotyczy umów cywilnoprawnych, takich jak:

  • umowy agencyjne
  • umowy zlecenia
  • inne umowy o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu
  • Kwestia tego, dla kogo zwolnienie z ZUS na umowie zleceniu obejmuje też spełnienie następujących warunków:

Zwolnienie obowiązuje, gdy dotyczy:

  • sztuk plastycznych, literatury, muzyki, teatru, choreografii, scenografii, reżyserii, sztuki i lutnictwa ludowego, a także twórczości audiowizualnej
  • działalności artystycznej, w tym sztuki aktorskiej, estradowej, tanecznej, cyrkowej, w zakresie dyrygentury, wokalistyki i instrumentalistyki;
  • działalności technicznej wspomagającą produkcję audiowizualną i wydarzeń artystycznych;

Zwolnienie z ZUS umowa zlecenie dotyczy również:

  • usług w zakresie architektury ( wnętrz, krajobrazu i dla usług świadczonych przez osoby bez uprawnień budowlanych);
  • usługi na rzecz muzeów ( przewodnicy i pozaszkolne formy edukacji);

Dla kogo zwolnienie z ZUS na umowie zleceniu? Kryteria przychodu:
Łączny przychód uzyskany ze wszystkich umów zleceń nie może przekroczyć w miesiącu poprzedzającym miesiąc, w którym składa się wniosek, kwoty wyższej od 100 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego do celów emerytalnych, obowiązującego na dzień złożenia wniosku.

Oprócz powyższych wymagań, należy pamiętać, aby:

  • zleceniobiorca nie może podlegać innym ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu;

Na złożenie wniosku jest 7 dni od dnia zawarcia umowy zlecenia. Wniosek składa zleceniobiorca, podając, m.in. dane zleceniodawcy. Jest on składany jednorazowo dla każdej umowy. Jeśli decyzja będzie pozytywna, zwolnienie ze składek obejmuje okres do 30 kwietnia 2021 roku, chyba, że umowa wygasa wcześniej.